วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

     วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๕ ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๑๑/๕๕
มีมติที่น่าสนใจดังนี้
     ๑.อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ๗ อัตรา
          -รับสมัคร ๖-๑๒ ธ.ค.๕๕ ไม่เว้นวันหยุด
          -สอบคัดเลือก ๑๓ ม.ค.๕๖
     ๒.อนุมัติให้มี วฐ. เลื่อน วฐ. ดังนี้
          (๑) วฐ.ชำนาญการ ๑ ราย นางวิภาดา เวชญานนท์
ร.ร.วัดทองย้อย
          (๒) วฐ.ชำนาญการพิเศษ ๘ราย
               -สาขาบริหาร ๕ ราย
                     -น.ส.ฐาปนีย์ จำปา ผอ.ร.ร.วัดทางกระบือ
                     -นายอัครเดช จันลา ผอ.ร.ร.วัดลำบัวลอย
                     -นายรังสิวุฒิ ป่าโสม ผอ.ร.ร.บ้านกลางคลอง ๓๐
                     -นายสมชาติ ศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองขุม
                     -น.ส.รตนพร พนมพร ผอ.ร.ร.วัดคลองโพธิ์
                -สาขาก่อนประถม ๒ ราย
                     -น.ส.บัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล ร.ร.บ้านดอนกลาง
                     -นางพรทิพย์ จงรักภักดี ร.ร.วัดอารีราษฎร์
                     -นางสุดาวดี วปินานนท์ ร.ร.อนุบาล นย.
     ๓.อนุมัติรับโอนนางเลขา กุลประยงค์ ครู สังกัดเทศบาล
เมืองวังน้ำเย็น มาเป็นครู ร.ร.บ้านกลางคลอง ๓๐
     น้องๆ ที่จะสมัครรับการคัดเลือก "ครูผู้ช่วย" ขอให้ตรวจสอบ
รายละเอียด อัตรา วิชาเอก และสถานที่รับสมัครทั่วประเทศ
(ดำเนินการพร้อมกันทุกเขต-สพฐ.กำหนดปฏิทิน และใช้ข้อสอบ
ส่วนกลาง) แล้วเลือกสมัครตามที่ตนเองตัดสินใจเลือก เพียง
แห่งเดียว และขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้ที่กล่าวอ้างว่าจะช่วย
เหลือให้สอบได้โดยเด็ดขาด
     ส่วนผู้ที่ได้ วฐ.ผมขอแสดงความยินดีด้วย ได้รับเงินแล้วอย่า
ลืมคืนประโยชน์ให้เด็กนักเรียนด้วยนะครับ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น