วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ

ต้องขออภัยสมาชิกที่ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสาร ที่ผม
ว่างเว้นการส่งข่าวเสียนาน  วันนี้ก็จะรายงานข่าวการประชุมย้อนหลัง
สองครั้ง คือการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ซึ่งประชุมตั้งแต่ ๒๗ มิ.ย.๕๕
และการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ที่พึ่งจะประชุมกันวันนี้ ๒๕ ก.ค.๕๕
๑. อนุมัติครูชำนาญการ
    นายสุขสันติ โพสุวัน  และนางลัชชญา โพสุวัน ทั้งคู่อยู่โรงเรียน
วัดสุนทรพิชิตาราม
๒.อนุมัติครูชำนาญการพิเศษ
    นายอนันท์ บานเย็น ร.ร.วัดเข็มทอง สาขาวิชาลูกเสือฯ รายนี้ออก
คำสั่งแต่งตั้งแล้ว ขอให้สอนลูกเสืออย่างเข้มแข็งนะครับ
๓.เห็นชอบการเรียงลำดับผู้ที่ขอเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อน
กำหนด จำนวน ๔๓ ราย(มีโควต้า ๕๑ คน) เนื่องจากมีโควต้ามาก
ผู้ขอจำนวนน้อยจึงคาดว่า สพฐ.จะอนุมัติทุกราย
๔.อนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
อนุมัติแต่งตั้งนางสรวงพร บุญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร
สพป.กทม.เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ อ.องครักษ์ สพป.นย.
๕.อนุมัติครูชำนาญการพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์ ๑๓ ราย ขอให้สอนเด็ก
คิดเลขกันเก่งๆ นะครับ
     นายประจวบ อาจสำอางค์ ร.ร.วัดเกาะพิกุล
     นางนภาศรี ตรีเดชา ร.ร.สาริกา
     นายอาทร สารสุข ร.ร.วัดหนองคันจาม
     นางเกสริน เจริญผล ร.ร.บ้านคลอง ๒๒
     นางวารี หมื่นแผงวารี ร.ร.บ้านคลอง ๑๔
     นางศรีนวล บำรุงจิตร ร.ร.บ้านคลอง (ดรุณฯ)
     นายสมเกียรติ พึ่งทอง ร.ร.วัดทองย้อย
     จ.อ.สมจิต ผลิพืช ร.ร.วัดหนองทองทราย
     นางสุกาญจนี มั่งคั่ง ร.ร.วัดเกาะกา
     นางยุภา วงษ์ดี ร.ร.บ้านเขาหัวนา
     นางอรนุช พรมสอน ร.ร.วัดเข็มทอง
     นางยุวดี จันทศรีคำ ร.ร.วัดธรรมปัญญา
     นางธิฎาวัลย์ ปิ่นรัตน์ ร.ร.บ้านหนองกันเกรา
และมี ผอ.ชำนาญการพิเศษ อีก ๓ ราย ได้แก่ ผอ.เกรียงไกร
อาจเวทย์(คลอง๒๓) ผอ.วศินี มุกดอกไม้(บ้านช่องตะเคียน)
ผอ.ไพรัตน์ บำรุงจิตต์(ปากคอง ๑๗)  กับ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ ๑ ราย คือนายธนกฤต พิมพ์แก้ว
      ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ที่ส่งข่าวให้ผู้ติดตามทราบ
และฝากขอบคุณท่าน ผอ.สุธี ญาณสัมพันธ์ ที่ติดตามให้กำลังใจ
อยู่เรื่อยๆ   และสุดท้ายขอให้ "ชำนาญการพิเศษ"ทุกคนตอบแทน
ราชการด้วยการทุมเทแรงกายแรงใจให้กับงาน ประพฤติดี รักษา
ศักดิ์ศรีวิชาชีพครู.....สวัสดีครับ.


   


1 ความคิดเห็น:

  1. เรียนท่านผอ.อัศนีย์ เรื่องข่าวการปรับเงินเดือนครู นอกจากครูเงินเดือนเต็มขั้นแล้วครูที่ได้รับผลกระทบ15,000จะได้รับการปรับด้วยหรือไม่คะ รบกวนเรียนถามท่านด้วยความเคารพ

    ตอบลบ