วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

      แจ้งผลการประชุมรวบยอด ๒ ครั้งนะครับ
           ๑.แต่งตั้ง ผอ.โรงเรียนใหม่ ๔ คน ดังนี้
                   ๑.๑ นายมณีชัย ชูราษี เป็น ผอ.ร.ร.วัดท่าชัย
                   ๑.๒นางดวงเดือน  แก้วปุม เป็น ผอ.ร.ร.บ้านชวดบัว
                   ๑.๓ นางสาวณัชญานุช  สุดชาดี เป็น ผอ.ร.ร.วัดจันทร์เรือง
                   ๑.๔ นายสุเทพ  รุจิวิทยากุล เป็น ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์ประดิษฐ์
          ๒.อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการ ๑ ราย(นางสิริสรณ์ ศักดิ์รามินทร์
ร.ร.วัดหนองรี)
          ๓.อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด เป็นเลื่อนทั้งปี ๒ ขั้น ๒๐๕ คน  ๑ ขั้น ๑๘ คน ๐.๕ ขั้น ๒ คน และ
ไม่เลื่อน ๖ คน นอกนั้นคนละ ๑.๕ ขั้น
              ขณะนี้ ออกคำสั่งแล้วนะครับ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ ทุกคนได้รับเงิน
กันถ้วนหน้าแล้ว
          ๔.อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการ ๑ ราย(นางมลทิรา ภู่พิริยาภรณ์ ร.ร.วัด-
พิกุลแก้)
          ๕.อนุมัติ วฐ.ชำนาญการพิเศษ ๗ ราย ดังนี้
                   ๕.๑ นางบุญณิศา หอมจันทร์ ร.ร.บ้านคลอง ๓๓
                   ๕.๒ น.ส.รักชนก คำวัจนัง ร.ร.บ้านปลายคลอง ๒๒
                   ๕.๓ นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ร.ร.วัดหนองรี
                   ๕.๔ นายสมนึก สุรพล ร.ร.อนุบาลบ้านนา
                   ๕.๕ นายพรานเพชร ทวีผล ร.ร.ชลนายกฯ
                   ๕.๖นางบุษยลักษณ์ วัดสง่า ร.ร.วัดสุตธรรมฯ
                   ๕.๗ นางเนียนนภา ศรีทอง ร.ร.วัดสุตธรรมฯ
             อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานภายใน ๖ เดือน จำนวน ๔ ราย คือ
น.ส.เพ็ญนี สุจริต นางสมพร พรมมา นางสาวพรรณอร ษรประดิษฐ์ และ
น.ส.วัชรี มิศิริ
           ๖.อนุมัติย้าย ผอ.ร.ร. จำนวน ๖ ราย คือ
                   ๖.๑นายพิชิต ชัยมณี ไป วัดตำหนักฯ
                   ๖.๒นายประจักษ์ โพพิจิตร ไป วัดวังยายฉิม
                   ๖.๓นางสาวรักชนก คำวัจนัง ไปวัดพลอยกระจ่างศรี
                   ๖.๔นายปิยะชาติ อินทร์จันทร์ ไป บ้านคลองใหญ่
                   ๖.๕นางศิริวรรณ เสนารักษ์ จาก ปจ.๑ มาวัดสบกเขียว
                   ๖.๖ส.อ.อุดม นิคมเรืองฤทธิ์ จาก ปจ.๒ มาบ้านปลายคลอง ๒๒
           ๗.อนุมัติย้ายครูผู้สอน ๔๐ ราย คือ วิชชุดา จันทา ไปวังปลาจีด
อานันธาพร ปานหมื่นไวย ไปเขาไม้ไผ่ เพชรรัตน์ แย้มกลีบ มาบ้านคลอง ๓
วิทยา  ภัชรพร เจดีย์ ไปบ้านวังไทร  นันทภัค สมบูรณ์คงศักดิ์ มาบ้านคลอง๓๓
นายวิศาล แดงประเสริฐ ไปนาหินลาด ธนพร จีรพรชัย ไปสาริกา  ปราโมทย์
บัวสุข ไปวัดศรีจุฬา ภัสพินิสา สุนทรชัยธัญศิริ มาอนุบาล นย.  ปิยะพร  บัญญัติ
ไปวัดทองย้อย  นางชวนชื่น ทัศนา มาบ้านคลอง ๓๓  ทัตชญา ระษารักษ์
ไปวัดเขาน้อย  จีราภรณ์ สังฆนาค มาวัดธรรมปัญญา  ศิริกันยา พิกุล ไปอนุบาล
องครักษ์  จันทนา เรืองฤทธิ์ ไปวัดบางปรัง  วิชา เอี่ยมแสง ไปบางหอย
วรรษมน สุวรรณศร มาบ้านเขาหัวนา  นิตยา สัมพันธ์รัตนชัย ไปวัดพิกุลแก้ว
อรุณ ราชวงษ์ มาวัดป่าขะ ณัฐมน สุวานิโช ไป วัดหนองทองทราย  วนิดา แพงเพ็ง
มาบ้านชุมพล  อุดมลักษณ์ แจ่มศรี ไปวัดโพธิ์แก้วฯ   อนุสรณ์ ราชวงษ์ มาวัด
บ้านพริก  ปุณยวีร์ อ่อนทองคำไพศาล ไปอนุบาล นย.  จิรกาล จันทัน มาอนุบาล
องครักษ์  สิริภา อาษาพร ไปวัดเชี่ยวโอสถ  กิตติ งามประยูร ไปวัดสุนทรฯ
สนวน คนจริง ไปวัดคีรีวัน  เชาวนี เอี่ยมแสง มาบ้านดอนกลาง  อิสระ อินทชิน
มาบ้านดอนกลาง  จิตรา เจริญธรรม กับ วรารัย อินทรเศียร มาวัดท่าด่าน
ศิริพร พันธุ์งาม มาวัดเข็มทอง วุฒิชัย พันธุ์งาม มาวัดจันทร์เรือง 
สุนันนทา เผือกรักษา ไปวัดเจดีย์ทอง  ชโยดม บุญช่วยชู มาบ้านหัวหมอน
นภาภรณ์ แก้วเจริญ ไปวัดโคกลำดวน   วิทูลย์ แสงสว่าง ไปวัดอรุณรังษี และ
สุดารัตน์ กลิ่นบุปผา(บุ่งเข้)กับจิตติมา หัสกุล(อนุบาย นย.) ย้ายสับเปลี่ยนกัน
        บ้างก็ไป บ้างก็มา  คนไหนเขียนว่า"มา" แสดงว่ามาจากเขตอื่นๆ ก็ยินดี
ต้อนรับคนนครนายกกลับบ้าน ขอให้ช่วยกันสอนเด็กนครนายกให้เป็นคนดี
คนเก่ง คนที่มีความสุข.....มุ่งมั่นทำงานไม่คิดเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
ให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน.....(เคยได้รับโทรศัพท์จาก
คนบางคน ขอย้ายมาที่โรงเรียนใหญ่ๆในเมือง เขาบอกว่า "เขาจะได้สอน
พิเศษมีรายได้เพิ่ม"...ฟังแล้วสะอึกไปเลย)
       ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นผลการประชุมครั้งที่ ๙/๕๖ เมื่อ ๒๖ ก.ย.๕๖ ส่วนข้อ
๔ ถึง ๗ เป็นผลการประชุมครั้งที่ ๑๐/๕๖ เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๖ เพิ่งเลิกประชุม
สักครู่นี้  เผยแพร่เพื่อให้คนขอย้ายทราบข้อมูลข่าวสารโดยเร็ว ป้องกันการ
ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆกัน......ถ้าใครยังถูกเขาหลอกเรียก
เงินอีกช่วยบอกผมสักทีเถิดว่าใครมันเรียก.

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

      การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๖
ผมติดราชการ ท่านรองผู้อำนวยการฯที่รักษาราชการแทน ผอ.
สพป.ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.แทนผม ส่วนการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อ ๔ ก.ย.๕๖ ผมเข้าประชุมด้วยตนเอง จึงนำ
ผลการประชุมมาแจ้งรวบยอดครั้งนี้พร้อมกัน ดังนี้ครับ.
      ๑.อนุมัติให้นายประเสริฐ ชูเชิด และนายจงรัก นิยมศรีสมศักดิ์
ครูโรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านกำแพง-
เศียร (ร.ร.วัดใหม่ฯ มีนักเรียน ๔ คน ได้ย้ายมาเรียนที่นี่ทั้งหมด)
      ๒.อนุมัติย้าย(ตัดโอนตำแหน่ง)น.ส.วรรณนิภา หาญวีรกุล
ร.ร.วัดแขมโค้ง(ยุบเลิก)ไปที่ ร.ร.วัดเกาะกา
      ๓.อนุมัติตัดโอนตำแหน่ง ไปตั้งโรงเรียนต่อไปนี้
           -ร.ร.วัดคลองโพธิ์
           -ร.ร.วัดท่าทราย
           -ร.ร.วัดโยธีฯ
           -ร.ร.วัดท่าด่าน
           -ร.ร.บ้านดงวิทยาคาร
           -ร.ร.วัดพิกุลแก้ว
           -ร.ร.วัดกุฎีเตี้ย
           -ร.ร.วัดบ้านพริก
           -ร.ร.วัดทองจรรยา
           -ร.ร.ชุมชนวัดป่าขะ
           -ร.ร.วัดทองย้อย
           -ร.ร.วัดเลขธรรมกิตติ์
           -ร.ร.บ้านหนองกันเกรา
           -ร.ร.บ้านเขาหัวนา
           -ร.ร.วัดจันทร์เรือง
           -ร.ร.บ้านหัวหมอน
           -ร.ร.บ้านปากคลอง ๑๗
           -ร.ร.บ้านปากคลอง ๓๑
           -ร.ร.บ้านคลอง ๒๒
           -ร.ร.วัดเข็มทอง
           -ร.ร.อนุบาลองครักษ์(๒อัตรา)
           -ร.ร.วัดสันติธรรมฯ (๒อัตรา)
      ๔.อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการ ๒ ราย
            (๑)นางปุณยวีร์ อ่อนทองคำไพศาล ร.ร.อนุบาลองครักษ์
            (๒)นางสาวหทัยกร คล่องดี ร.ร.วัดบ้านพริก
      ๕.อนุมัติย้าย น.ส.เรือนใจ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.ร.วัดใหม่พงษ์-
โสภณ(เกิน ๑) ไป ร.ร.วัดพิกุลแก้ว(ขาด ๑)
      ๖.อนุมัติย้ายครู ดังนี้ นางน้ำผึ้ง สีทับทิม ไปวัดโยธีฯ น.ส.ชยพัทธ์
เจริญดี ไปวัดท่าทราย  น.ส.กัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่ ไปบ้านดงฯ
นางกิตติยา ทองใย ไปวัดคีรีวัน  นางวิไลภรณ์ พูลแย้ม ไปวัดเขาน้อย
นางสุคนธ์ ภาคาพรต ไปวัดธรรมปัญญา นางอาระยา พึ่งทอง ไป
วัดพิกุลแก้ว  นางจุฑารัตน์ เวทยนุกูล ไปวัดทองย้อย น.ส.สุนันทา
มูลผดุง ไปวัดบ้านพริก นางสมควร ปัญญา ไปวัดกุฎีเตี้ย นายฉัตรชัย
กงแก้ว ไปบ้านคลอง ๓๓ น.ส.อำภา แช่มพุทรา มาวัดบ้านพริก
น.ส.จินดา แดงวิจิตร ไปวัดทองจรรยา น.ส.อัญชุลี ผ่องศรีนวล มา
บ้านคลอง ๓๓ นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ มาวัดเลขฯ นางวรรณิภา
น้อยวัฒนา มาวัดทองย้อย น.ส.จุฑามณี ศิริปุณย์ ไปวัดประสิทธิเวช
นายวสุ สุวรรณกล่อม บ้านเขาหัวนา น.ส.จีรพร ปักษา  มาเขาดิน
สมชาย นาคนัด ไปป่าขะ นายคมกฤษ จันทิลา ไปหนองกันเกรา
เอกรัฐ เอกวงษา ไปเขาไม้ไผ่ นายวะสรรณ สอนนุช มาวัดพลอยฯ
น.ส.ขวัญฤทัย บุญครอง บ้านช่องตะเคียน น.ส.อุษณีย์ โฉมฉิน
บ้านคลอง ๒๒ นางนัยนา กลิ่นหวล และนายสุนทร สำราญผล
มาอนุบาลองครักษ์ รวมทั้งหมด ๒๗ ราย
      ๗.อนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาเป็นครู ๖ ราย
             (๑)นายยุทธจักร เกตุเลขา สังกัด กทม.
             (๒)นายเอนก แก่นเผือก สังกัด กทม.
             (๓)นางนฤมล ดิษยี่  สังกัด กทม.
             (๔)นายทรงพล เมืองคำ สังกัด ทต.พิกุลออก
             (๕)น.ส.วรรณา เฮงน้อย สังกัด อบต.คลองใหญ่
             (๖)นายมานพ ปานสาคร สังกัด ทต.บ้านนา
สำหรับรายที่(๔)(๕)(๖) ต้องขออนุมัติไปยัง ก.ค.ศ.ด้วย เพราะ
ตำแหน่งปัจจุบันไม่ใช่ตำแหน่งครู ขณะนี้ทาง ก.ค.ศ.ก็มีหนังสือ
ถามกลับมาถึงเหตุผลการรับโอน และขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลาย
รายการ ยังไม่แน่ใจว่า ก.ค.ศ.จะอนุมัติหรือไม่(สำหรับเหตุผลที่แท้
จริงนั้น...คือนครนายกต้องการได้คุณครูที่มีภูมิลำเนาอยู่นครนายก
เพราะเมื่อมาเป็นครูกับเราแล้วก็ไม่ขอย้ายออกไปที่อื่น...ในขณะที่
เด็กๆที่มาบรรจุใหม่ พออยู่สองปีก็ขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมกันหมด
กว่าจะมีครูใหม่มาแทนก็เกิดช่องว่าง ๔-๖ เดือน เป็นปัญหาการ
จัดชั้นเรียน ปัญหาคุณภาพนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ให้รัฐ
ต้องแก้ไขกันตลอด ก.ค.ศ.คงไม่ทราบปัญหานี้)
      ๘.อนุมัติตัดโอนตำแหน่งฯ(ว่าง) โรงเรียนที่เกิน ไปโรงเรียนที่
ขาด ๒ อัตรา จาก ร.ร.บ้านคลอง ๒๔(เกิน ๑) ไปร.ร.วัดวังปลาจีด
(ขาด ๑) และ ร.ร.วัดโพธิ์แทน(เกิน ๔) ไป ร.ร.อนุบาลองครักษ์(ขาด ๔)
      ๙.อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการ ๒ ราย คือนางวิมลรัตน์ นุ่มพูล
ร.ร.วัดหนองทองทราย น.ส.ดวงนภา แก่นคำ ร.ร.วัดบางหอย
      ๑๐.อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการพิเศษ ๑๑ ราย ดังนี้
            (๑)นางบังอร ประสพบุญ ร.ร.บ้านคลอง ๓๑
            (๒)นางประนอม อินทร์ศิริ ร.ร.บ้านปากคลอง ๓๑
            (๓)นายพิมล สุขอดิศัย ร.ร.วัดทองหลาง
            (๔)นางปาริชาติ มหาวรรณกิจ ร.ร.วัดสุตธรรมาราม
            (๕)นางยุพิน หน่องพงษ์ ร.ร.วัดประสิทธิเวช
            (๖)น.ส.ศิริพัชร์ พนมพร ร.ร.ปากคลองพระอาจารย์
            (๗)นายประมวลรัฐ รัตนเมือง ร.ร.วัดสุนทรฯ
            (๘)นางกิตติ์ธัญญา บุญฤทธิ์นิโรจน์ ร.ร.บ้านเขาหัวนา
            (๙)นายสิทธิชัย คำเงิน ร.ร.วัดบางหอย
            (๑๐)นางรัตนา ชัยชุมพร ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม
            (๑๑)นายมณเฑียร ฤกษ์วิสาข์ ร.ร.อนุบาลนครนายก
    
     มีเรื่องอนุมัติมากมาย ยาวเหยียดเลยนะครับ แต่ต้องออกตัวไว้
ก่อนว่าผมอาจลงข่าวผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ถ้าสงสัยให้สอบ
ถามเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ ถ้าพิมพ์ผิดบ้างต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
     สวัสดีครับ.


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรียก-รับ เงิน....อีกแล้ว

      ผมได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจน...ชัดขนาดรู้ชื่อ รู้นามสกุล
รู้ว่าอยู่โรงเรียนอะไร.....รู้ว่าเขาเรียกเงินกันเท่าไร รับเงินไปเท่าไร
รู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุนี้ขึ้น(อีก)....และสงสัยว่า เมื่อใดหนอเหตุการณ์
เช่นนี้จะหมดไปจากวงการครู.
      ข้อมูลคือ....นายโกงเป็นครูโรงเรียน........ได้เรียกเงินจากครู
ฉลาด(นามสมมุติ)ครูโรงเรียนเดียวกัน เป็นจำนวนหกหมื่นห้าพันบาท
บอกว่าเป็นค่าจ้างกรรมการตรวจผลงานที่จะเลื่อนวิทยฐานะเป็น
ครูชำนาญการพิเศษ ครูฉลาดก็ฉลาดสมชื่อจ่ายเงินให้แต่โดยดี
คงจะคิดว่าได้ชำนาญการพิเศษแล้วได้เงินวิทยฐานะเดือนละ
๕,๖๐๐X๒ เท่ากับ ๑๑,๒๐๐ บาท ปีเดียวก็กำไรแล้ว  แท้จริงครูโกง
แกไม่ได้รู้เลยว่าใครเป็นคนตรวจ เงินแกก็อมไว้คนเดียวหมด ต่อมา
คณะกรรมการตรวจเสร็จ อนุมัติให้ครูฉลาดได้รับวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปรับปรุงก่อนเผยแพร่
ครูโกงแกก็เรียกเงินจากครูฉลาดอีกว่า...มันไม่แน่ว่าปรับปรุงแล้ว
จะได้...ต้องจ่ายอีก.......เท่านี้บาท....ครูฉลาดจึงนำเรื่องมาปรึกษา
ผู้รู้ว่า"อย่างนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีกหรือ"  ผู้รับคำปรึกษาได้อธิบายให้
ทราบว่า "ควรจับตัวคนโกงให้ได้...ด้วยการเตรียมเงิน(ล่อซื้อ)ที่
ทำเครื่องหมายพิเศษไว้ นัดหมายเวลาส่งเงิน แจ้งพนักงานตำรวจ
มาซุ่มจับ พอส่งเงินปุ๊บ ตำรวจเข้าจับกุมทันทีก็จะช่วยกันแก้ปัญหา
คนโกงได้" ปรากฏว่าครูฉลาดไม่ประสงค์จะทำ บอกว่า......"อยู่ที่
โรงเรียนเดียวกัน ไม่อยากทำ".....เรื่องนี้จึงจบ.
      เรื่องแบบนี้ผมรับรู้มาหลายครั้ง จบแบบเดียวกันทุกครั้ง...คือ
สุดท้ายไม่ยอมเป็นพยาน ไม่ยอมแสดงหลักฐานอะไรทั้งสิ้น
คนโกงย่อมหากินด้วยวิธีโกงๆ ได้อีก.....และเหยื่อรายต่อไปอาจ
เป็นคนใกล้ๆตัวท่านก็ได้.
      จบ...จบจริงๆ.

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย"

      การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ทั่วประเทศ ทะยอยประกาศผลกันไปเรื่อย จนครบทุกเขตพื้นที่ฯ ที่
เปิดสอบแล้ว การสอบเรียบร้อยดี แต่ผลที่ประกาศนั้นมีผู้สอบได้น้อย
น้อยมาก จนถึงไม่มีผู้สอบได้เลยก็มี ผลที่ออกมาเช่นนี้อยู่ในความ
คาดหมายของ ผอ.สพท.ส่วนใหญ่อยู่แล้ว เพราะ ผอ.เขตฯที่เคยจัด
สอบมาหลายๆครั้ง จะรู้ดีว่า...."เมื่อใดก็ตามที่ให้สถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้ออกข้อสอบ ข้อสอบจะยากมากๆ และผู้เข้าสอบส่วนใหญ่จะ
ไม่สามารถทำคะแนนได้ถึงร้อยละ ๖๐ จึงสอบตกกันหมด หรือเกือบ
หมด".....การสอบที่ลงทุน(เงินงบประมาณ) ลงแรง(ใช้กำลังคนมาก
มายและหลายวัน) จึงไม่ได้คนมาบรรจุตามต้องการ  และอาจเป็น
เหตุที่คาดคะเนไว้อย่างนี้แหละ บรรดา ผอ.เขตฯ อาวุโส ทั้งหลาย
จึงไม่ขอเปิดสอบ ที่เขตของตน คงจะนึกในใจว่า "สอบไปก็เหนื่อย
เปล่า" (ผมเดาส่งเดชนะครับ)
     ผมคิดว่า เหตุที่สถาบันอุดมศึกษาออกข้อสอบแล้ว คนสอบได้
มีน้อย คนสอบตกมีมาก เพราะผู้ออกข้อสอบคุ้นเคยกับการวัดและ
ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม อาจารย์สอนนักศึกษาร้อยคน ออกข้อสอบ
ยากแค่ไหนก็ได้ นักศึกษาที่ทำคะแนนสูงๆในกลุ่ม ก็ได้เกรด A
คะแนนรองๆ ไป ก็ได้เกรด B เกรด C .......ไล่ไปตามลำดับ บางที
ผู้ที่ได้เกรด B อาจได้คะแนนสอบเพียง ๕๙ % ก็เป็นได้....แต่การ
สอบบรรจุ เป็นการสอบอิงเกณฑ์ คือมีเกณฑ์กำกับว่า ต้องได้คะแนน
ในแต่ละภาค(ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึง
จะผ่าน....ดังนั้นเมื่อข้อสอบยาก ผู้สอบก็ทำข้อสอบได้ไม่ถึงร้อยละ
๖๐ ทำให้สอบตกกันเกือบหมด  .....  แล้วทำไมเวลาเขตฯออกข้อสอบ
เอง จึงมีผู้สอบผ่านกันมาก.....ผมเชื่อว่า คนเคยทำงานนี้มาก่อนทุกคน
ใช้วิธีใกล้เคียงกับที่ผมเคยทำ นั่นคือเราจะกำกับให้ออกข้อสอบง่าย
หรือค่อนข้างง่ายไว้ประมาณ ๓๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้เข้าสอบได้
คะแนนพื้นฐานไว้ก่อนแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนข้อสอบที่ยาก หรือค่อนข้าง
ยากจะเป็นข้อสอบที่ทำให้เกิดผลแพ้-ชนะ ใครทำได้มากกว่าก็จะอยู่
ลำดับที่ดีกว่า......แข่งกันที่ข้อสอบยาก แต่ฐานคะแนนข้อง่าย ทุกคน
ทำได้ไปแล้ว ทำให้คะแนนของแต่ละภาครวมแล้วถึงร้อยละ ๖๐.....
ด้วยวิธีแบบนี้ เมื่อเขตออกข้อสอบเอง เราจึงได้ผู้ขึ้นบัญชีมาบรรจุ
พอเพียงกับความต้องการ......นี่เป็นแค่ความคิดเห็นนะครับ.
     มีความคิดเห็นที่ต่างกัน.....ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน เห็นว่า...........
"เราต้องการคนเก่งเข้ามาเป็นครู ต้องออกข้อสอบยากๆ....คนเก่งจริง
เท่านั้นที่จะสอบได้....ข้อสอบแค่นี้ยังสอบไม่ผ่าน จะมาเป็นครูได้
อย่างไรกัน....เอาคนไม่เก่งมาเป็นครู.....การศึกษาไทยก็ไม่พัฒนา"
แต่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา(ส่วนใหญ่) มักจะมองอีกมุมหนึ่งว่า
สอบบรรจุนั้น...."เสี่ยง...เหนื่อย...สิ้นเปลืองเงินทอง  ถ้าทำแล้วไม่ได้
คนก็ไม่คุ้มค่า"...และโดยส่วนตัวผมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า "คนเก่ง
หรือคนไม่เก่ง ก็อาจเป็นครูที่ดีได้ ถ้ามีความรับผิดชอบ เอาใจใส่งาน
รักเด็ก และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ"
     ที่ สพม.๗(ปราจีน-นครนายก-สระแก้ว) มีผู้สอบได้ ๑ คน
สพป.ชลบุรี เขต ๓ มีผู้สอบได้ ๒ คน ที่ สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต ๑
คนสมัครพันแปดร้อยกว่าคน (๑๑ วิชาเอก) มีคนสอบได้ ๒๐ คน คือ
เอกอังกฤษ ๑ ไทย ๑ ปฐมวัย ๔ พละ ๓ ดนตรีไทย ๑ ศิลปะ ๒ ประถม ๕
สังคม ๓ ส่วนเอกคณิต เอกวิทย์ เอกนาฏศิลป์ ไม่มีคนสอบได้.....ก็ยัง
ดีกว่าที่สองเขตแรก.....ยินดีด้วยกับคนสอบได้....ส่วนคนสอบไม่ได้ก็
ดูหนังสือเตรียมสอบใหม่.วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

     การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประชุมกันเมื่อวันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลาเช้า มีเรื่องประชุมไม่มากนัก ท่านประธาน
ดำเนินการประชุมอย่างกระชับ ใช้เวลาไม่มาก เพราะเห็นใจ ผอ.สพป.
นครนายก ที่ต้องรีบเดินทางไป จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิบัติงาน
ติดตาม กำกับฯ การสอบครูผู้ช่วย ของ สพป.อย.เขต ๑ ตามที่ท่าน
เลขาธิการ กพฐ.สั่งการมา เรื่องที่สำคัญและควรเผยแพร่มีดังนี้
     ๑.อนุมัติผลประเมินฯครูผู้ช่วย ๓ ราย เลื่อนเป็นครู (คศ.๑)
           ๑.๑ น.ส.วิไลวรรณ หนูวรรณะ ร.ร.วัดสุนทรพิชิตาราม
           ๑.๒ น.ส.เกษแก้ว  โพธิวัฒน์   ร.ร.ซัดบางนางเล็ก
           ๑.๓ น.ส.อธิชา คะประสบ        ร.ร.วัดแหลมไม้ย้อย
     ๒. อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการ ๑ ราย เลื่อนเป็นครูชำนาญการ(คศ๒)
           ๒.๑ น.ส.ปวีณา รักหน้าที่    ร.ร.บ้านดงแขวน
     ๓. การส่งผลงานเข้ารับการประเมิน วฐ. ตาม ว ๕ (ซึ่งเรามักจะใช้
คำว่าผลงานเชิงประจักษ์) มีข้าราชการฯ ในสังกัด ส่งมา ๕ คน
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน ว ๕
จำนวน ๓ คน จึงอนุมัติให้ส่งไปยัง สพฐ. พร้อมกับประกาศรายชื่อทั้ง
สามคนนี้ ให้โอกาสผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านภายใน ๑๕ วัน คือ
           ๓.๑ นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครู ร.ร.วัดบ้านพริก ขอ วฐ.
ครูชำนาญการพิเศษ
           ๓.๒ นางนงลักษณ์ แสงเดือน ครู ร.ร.อนุบาลนครนายก
ขอ วฐ.ครูเชี่ยวชาญ
           ๓.๓ นายปรีชา ย้อยศิริ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเขาส่องกล้อง
ขอ วฐ.ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
     มีเรื่องแจ้งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เพียงเท่านี้  สำหรับการไปติดตาม
กำกับฯ การสอบบรรจุ ที่ สพป.อยุธยา ๑ นั้น ก็ไปอยู่ที่อยุธยาตั้งแต่
วันที่ ๒๑-๒๕ มิ.ย.๕๖ (สอบ ๒๒-๒๔ มิ.ย.) การสอบเรียบร้อยดีมาก
ท่าน ผอ.สพป.อยุธยา ๑ และทีมงานทำงานนี้อย่างเข้มแข็ง รัดกุม
มีคนที่น่าสงสัยว่าจะตั้งใจมาทำทุจริตการสอบอยู่บ้าง แต่ท่านก็
ให้ป้องกันไว้อย่างดี บุคลากรที่มาทำหน้าที่ต่างๆ ระมัดระวังตัวกัน
เต็มที่เพื่อให้การสอบบริสุทธิ์และยุติธรรม
     สำหรับผู้เข้าสอบ ยังพบว่ามีผู้มาสอบสาย มาสอบไม่ทันเวลา
ติดโทรศัพท์ พยายามจะใช้โทรศัพท์กันอยู่ทั้งที่ห้ามแล้วห้ามอีก
ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดของท่าน ผอ.อยุธยา ๑ จึงขอให้คำแนะนำ
น้องๆ ลูก หลาน ที่จะสมัครสอบ(สอบทุกๆอย่างนั่นแหละ)ดังนี้
     ๑.การสอบทุกครั้งเตรียมตัวดูหนังสือให้พร้อม ก่อนสอบ ๑ วัน
พักการอ่านหนังสือ ถ้าจะดูก็เพียงบทสรุปเพื่อการทบทวน
(ตัวผมเอง จะหยุดดูเด็ดขาดเพื่อพักสมอง)
     ๒.ไปพักในที่ใกล้สนามสอบ เดินทางจะได้รวดเร็ว หาที่พักที่
สามารถนอนหลับได้เต็มอิ่ม คนนอนพักเต็มที่สมองจะแจ่มใส ส่วน
คนที่นอนน้อย หรือหลับไม่สนิทจะเสียเปรียบ
    ๓.การเดินทางไปสนามสอบต้องเผื่อเวลาไม่น้อยกว่า ๑-๒ ชม.
หาห้องสอบให้พบก่อน ตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบ เลขประจำตัว
สอบ บัตรประชาชน ของตนเองให้ครบถ้วน อุปกรณ์การสอบเตรียม
ไว้ล่วงหน้าให้พร้อม
    ๔.ปิดโทรศัพท์มือถือถ้ามีญาติก็ฝากญาติไว้  ไม่มีญาติไปด้วย
ก็เอาใส่รถยนต์ไว้ (กรณีขับรถยนต์ไปสอบ) ถ้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัว
ก็ฝากกรรมการคุมสอบไว้ (เขาจะมีที่รับฝากทุกห้องสอบ) แต่อย่าลืม
นะครับ....ต้องปิดเครื่องเสียด้วย.....คนเราไม่ใช้โทรศัพท์เพียงหก
เจ็ดชั่วโมง ไม่อดโทรศัพท์ตายแน่ๆ อย่าเป็นทาสโทรศัพท์ครับ
    ๕.ความสามารถในการอ่านหนังสือ เร็ว แยกแยะประเด็นได้ จับ
ความสำคัญได้ มีวิธีหาคำตอบด้วยการวิเคราะห์คำถามคำตอบได้
จะทำให้ท่านทำข้อสอบได้ทันเวลา  ความสามารถนี้ต้องฝึกฝนด้วย
การอ่าน อ่าน และอ่านอย่างสม่ำเสมอ อ่านแล้วคิดตาม...ทุกคนฝึก
ฝนตนเองได้ ถ้าทำอยู่เป็นปกติ จะเป็นศักยภาพที่ติดตัวไปจนตาย
     โลกนี้เป็นโลกที่ต้องแข่งขัน เราจะหวังให้โชคเข้าข้าง หรือหวัง
ฟลุค...หรือหวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือ...หรือหวังเอารัดเอาเปรียบคู่แข่ง
ด้วยวิธีการอื่นๆ....ไม่ดีครับ....เราต้องพัฒนาตนเองให้พร้อม....และ
แข่งขันกันอย่างยุติธรรมตามกฎกติกา....แพ้ก็ไม่ท้อถอย ชนะก็ไม่
หลงลืมตัว.....สวัสดีครับ.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯครั้งที่ ๔/๒๕๕๖และครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

      เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๔/๕๖ ประชุมเมื่อ ๓ พ.ค.๕๖ และครั้งที่ ๕/๕๖ ประชุมเมื่อ
๓๑ พ.ค.๕๖ ผมขอรวบยอดมารายงานทีเดียว ดังนี้
      ๑.อนุมัติ วฐ.ชำนาญการพิเศษ นางอุตรา ปั้นทอง โรงเรียน
บ้านกลางคลอง ๓๐ (สาขางานประดิษฐ์ฯ)
      ๒.จัดสรรอัตราครู เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
มืออาชีพ(เดิมชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่) จำนวน ๕ อัตราดังนี้
            -ร.ร.วัดคีรีวัน ๑ อัตรา(เอกภาษาอังกฤษ)
            -ร.ร.บ้านดงวิทยาคาร ๑ อัตรา(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
            -ร.ร.วัดสุนทรพิชิตาราม ๑ อัตรา(สังคมศึกษา)
            -ร.ร.วัดเอี่ยมประดิษฐ ๑ อัตรา(ภาษาไทย)
            -ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม ๑ อัตรา(ประถมศึกษา)
      ๓.ปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๗ ไปกำหนดที่
ร.ร.วัดคีรีวัน (เดิมอัตรานี้อยู่ที่ ร.ร.วัดคลองโพธิ์)
     ประชุม ๒ ครั้งแต่มีเรื่องเผยแพร่ไม่มากนักครับ ครั้งต่อๆไป
คงจะมีข่าวคราวน่าสนใจมากขึ้น....สวัสดีครับ.
    

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

      การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ตั้งแต่ ๙.๓๐ น. -๑๑.๐๐ น. มีผลการประชุมดังนี้
      ๑.อนุมัติย้ายครูจากโรงเรียนเกินเกณฑ์ ไปโรงเรียนขาดเกณฑ์ ๖ ราย
         บุษบง พึ่งธรรม  ร.ร.วัดโพธิ์(+๑) ไป ร.ร.วัดสบกเขียว(-๑)  
         เกศสุดา อินทรโอสถ ร.ร.วัดหนองรี(+๔)ไปร.ร.วัดหนองเตย(-๑)     
         รุ่งรัตน์ แป้นกล่อม ร.ร.วัดหนองรี ไปร.ร.วัดพิกุลแก้ว(-๒)
         เพ็ญพรรณ สุขชม ร.ร.วัดหนองรี  ไปร.ร.ชุมชนบ้านวังไทร(-๑)
         คมศักดิ์ หวานขม ร.ร.วัดอรุณรังษี(+๒) ไป ร.ร.วัดทวีพูลฯ(-๑)
         กมล ปลอดทอง ร.ร.ชุมชนวัดศรีนาวา(+๑)ไปร.ร.วัดสมบูรณ์ฯ(-๑)
       ๒.อนุมัติย้ายสับเปลี่ยน ๒ราย นายสมหมาย อยู่มั่น ร.ร.วัดทองย้อย
   กับนางอุษณีย์ สกุลแท้ ร.ร.ไทยรัฐ ๗๓
      ๓.อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการ รายนางมลฤดี ชัยดำรงค์ตระกูล ครู
ร.ร.วัดวังยายฉิม
      ๔.อนุมัติ วฐ.ครูชำนาญการพิเศษ ราย น.ส.อุดมศรี วงษ์สง่า ครู
ร.ร.ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ (สาขาลูกเสือ-เนตรนารี)
      ๕.อนุมัติเลื่อนระดับ นางหัสสา กาหล่ำ นักทรัพยากรบุคคลปกิบัติการ
เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  และนางกาญจนา ตันตินิพันธ์กุล
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นนักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
      ๖.อนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สพป.นครนายก อันดับ คศ.๔-๕ จำนวน ๑๐ ราย อันดับครูผู้ช่วย-คศ.๓
จำนวน ๑,๓๓๒ ราย ไม่เลื่อนเงินเดือน ๑๙ ราย ส่วนผู้ใดจะเลื่อน ๑ ขั้น
หรือเลื่อน ๐.๕ ขั้น นั้นให้ตรวจดูจากคำสั่ง ซึ่งจะได้ลงนามหลังจากนี้โดย
เร็ว....และจะเบิกจ่ายเงินเดือนใหม่ให้ทันในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ นี้
       อนึ่ง สพป.นครนายก ได้สั่งให้ข้าราชการครูที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒
เต็มขั้น(๓๗,๘๓๐บาท)ไปรับเงินเดือน อันดับ คศ.๓ ขั้น ๓๗,๙๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๖ จำนวน ๑๐๐ คน มีผลให้คุณครู ๑๐๐ ท่านนี้ จะได้เลื่อน
เงินเดือน อีกคนละ ๐.๕ หรือ ๑ ขั้น ตามผลการประเมินฯ ในวันที่ ๑ เม.ย.๕๖
อีกด้วย.....ส่วนท่านที่เงินเดือนเต็มขั้น อันดับ คศ.๓(๕๓,๐๘๐บาท) จำนวน
๗๗ ท่าน ก็สั่งให้ไปรับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน
ท่านเหล่านี้จะมีคำสั่งแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปตามสิทธิของท่าน
แต่ละท่าน ทำให้ได้เลื่อนเงินเดือนย้อนหลังอีกท่านละหลายๆขั้น...เงินที่เพิ่ม
ขึ้นนี้ จะเบิกทวนให้ท่านในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เช่นเดียวกับเงินเดือนที่
เลื่อนประจำปี.....โปรดเตรียมตัวเสียภาษีเพิ่มขึ้นในปีต่อไปด้วยนะครับ.
     ตอบปัญหา
มีน้องที่สอบขึ้นบัญชี ที่ชลบุรีเขต ๓ ขอให้นครนายกขอใช้บัญชีเอกคอมฯ
ของชลบุรี ๓ ด้วย บัญชีจะสิ้นอายุ ๒๙ เม.ย.๕๖ นี้แล้ว
     เข้าใจในความรู้สึกของน้องๆดี บัญชีจะสิ้นอายุ ยกเลิกไปก็จะต้องเสียใจ
ถ้านครนายกมีอัตราที่จะเรียกบรรจุ ก็คงจะขอใช้บัญชีแน่....แต่ว่าขณะนี้ไม่มี
อัตราว่างที่จะบรรจุได้ ส่วนอัตราที่ สพฐ.คืนให้จากผู้ที่เกษียณก่อนกำหนด
นั้น สพป.นครนายก ต้องรอข้อมูลนักเรียนปีการศึกษาใหม่(๑๐ มิย.๕๖) เมื่อ
ทราบจำนวนนักเรียนแล้ว จึงจะจัดสรรอัตราให้กับโรงเรียน ดังนั้นคาดว่า
บัญชีของน้องๆ ที่ชลบุรี ๓ ก็คงจะยกเลิกแล้ว.....ผมจึงต้องขอโทษที่ทำให้
น้องๆผิดหวัง....อย่างไรก็ตาม...สพฐ.จะเปิดสอบแข่งขันทั่วประเทศ ในเดือน
เม.ย./พ.ค.๕๖ นี้ ขอให้น้องๆ ตั้งใจสอบให้เต็มที่ และได้บรรจุสมหวังตามที่
ตั้งใจ....มีความรู้ใดอยากรู้แต่ค้นหาไม่ได้ สอบถามมา...ก็จะพยายามหาคำตอบ
หรือแนะนำวิธีหาคำตอบให้......ขอให้โชคดีครับ.